شجاعت میخواهد که وفادار احساسی باشی که می دانی شکست میدهد روزی نفس های تنهایی دلت را